Windows NT Terminal Server performs... CVE-1999-0680 CNNVD-199908-014

5.0 AV AC AU C I A
发布: 1999-08-09
修订: 2019-11-11

Windows NT终端服务器漏洞存在漏洞。客户在打开未授权新连接时服务器产生额外工作,造成服务拒绝。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有1条受影响产品信息