FasterXML jackson-databind 输入验证错误漏洞 CVE-2019-16942 CNNVD-201910-023

7.5 AV AC AU C I A
发布: 2019-10-01
修订: 2020-10-20

FasterXML Jackson是美国FasterXML公司的一款适用于Java的数据处理工具。jackson-databind是其中的一个具有数据绑定功能的组件。 FasterXML jackson-databind 2.0.0版本至2.9.10版本中存在输入验证错误漏洞。攻击者可通过发送特制请求利用该漏洞在系统上执行任意代码。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有4条受影响产品信息