D-Link DAP-1320 授权问题漏洞 CVE-2019-17505 CNNVD-201910-754

5.0 AV AC AU C I A
发布: 2019-10-11
修订: 2020-08-24

D-Link DAP-1320是中国台湾友讯(D-Link)公司的一款无线信号扩展器。 D-Link DAP-1320 A2-V1.21版本中存在安全漏洞,该漏洞源于一些Web界面没有要求进行身份验证。攻击者可该漏洞获取用户的Wi-Fi SSID和密码,进而连接到Wi-Fi或实施字典攻击。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有2条受影响产品信息