Gentoo 缓冲区错误漏洞 CVE-2020-28022 CNNVD-202105-115

7.5 AV AC AU C I A
发布: 2021-05-06
修订: 2021-05-10

Gentoo是Gentoo基金会的一套开源的Linux系统。 Gentoo Linux 存在缓冲区错误漏洞,该漏洞源于在extract option()函数中处理不可信输入时出现边界错误。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有1条受影响产品信息