Npm glob-parent 安全漏洞 CVE-2020-28469 CNNVD-202105-164

5.0 AV AC AU C I A
发布: 2021-06-03
修订: 2022-03-29

Npm glob-parent是美国Npm公司的一个应用软件。从全局字符串中提取非魔术父路径。 nodejs-glob-parent 存在安全漏洞,该漏洞源于正则表达式拒绝服务。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有2条受影响产品信息