EMC Adaptive Authentication... CVE-2011-2733 CNNVD-201108-339

7.5 AV AC AU C I A
发布: 2011-08-18
修订: 2018-10-09

EMC RSA Adaptive Authentication On-Premise (AAOP) 6.0.2.1 SP1 Patch 2,SP1 Patch 3,SP2,SP2 Patch 1和SP3版本在会话过程中不能阻止认证信息的重复使用。远程认证用户可借助与最初使用的认证信息和其他未明会话信息有关的向量绕过预设的访问限制。

0%
当前有3条漏洞利用/PoC
当前有5条受影响产品信息